รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5410013
ชื่อโครงการ : บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในเวียดนามและผลกระทบต่อไทย
  The Role and Assistances of Japan to Nuclear Power Development in Vietnam and Impacts to Thailand
หัวหน้าโครงการ : ชาญวิทย์ ชัยกันย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาญวิทย์ ชัยกันย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 9 ก.พ. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์บทบาทและความช่วยเหลือของญี่ปุ่นที่มีต่อการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในเวียดนามที่ผ่านรูปแบบความข่วยเหลือต่างๆ ทั้งความช่วยเหลือในการพัฒนาองค์กรบริหารจัดการพลังงานนิวเคลียร์ และการพัฒนากฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของเวียดนาม 2. เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายและผลประโยชน์ของญี่ปุ่นและเวียดนามในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในเวียดนาม รวมถึงอุปสรรคที่เวียดนามจะต้องประสบในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ และเงื่อนไขของญี่ปุ่นที่เวียดนามจะต้องยอมรับจากการช่วยเหลือของญี่ปุ่นในครั้งนี้ 3.เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทยในด้านการค้า การลงทุนต่างประเทศ และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ จากการที่ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของเวียดนาม
สถิติการเปิดชม : 1,479 ครั้ง
ชุดโครงการ : สันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 145 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400