รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5410029
ชื่อโครงการ : แบบแผนการใช้เวลาของผู้สูงอายุไทย
  Time Use Patterns of Thai Ageing
หัวหน้าโครงการ : รัชพันธุ์ เชยจิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัชพันธุ์ เชยจิตร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 22 ส.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ รูปแบบ และ แบบแผนการใช้เวลาของผู้สูงอายุไทย จำแนกตามกิจกรรมการใช้เวลาทั้งกิจกรรมการใช้เวลาหลัก และ กิจกรรมการใช้เวลารอง คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย รวมทั้งเขตที่อยู่อาศัยและลักษณะของครัวเรือนผู้สูงอายุ
สถิติการเปิดชม : 3,378 ครั้ง
ชุดโครงการ : มิติทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 627 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400