รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5420020
ชื่อโครงการ : การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์
  Long Term Stability Testing of Guava Leave Extract Granules and in Animal Feeds
หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
หัวหน้าโครงการ
กรกนก อิงคนินันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความคงตัวของตำรับแกรนูลในระยะยาวที่อุณหภูมิ 5, 30 และ 40 องศาเซลเซียสในภาชนะป้องกันแสงและความชื้น นาน 1 ปี

2. เพื่อศึกษาความคงตัวของตำรับแกรนูลเมื่อผสมกับอาหารสัตว์ที่อุณหภูมิ 80 และ 100 องศาเซลเซียส นาน 5และ 10 นาที

3. เพื่อศึกษาความคงตัวของตำรับแกรนูลเมื่อผสมกับอาหารสัตว์แล้วในระยะยาวที่อุณหภูมิ 5, 30 และ 40 องศาเซลเซียสในภาชนะป้องกันแสงและความชื้น นาน 1 ปี

4. เพื่อผลิตสารสกัดจำนวน 3 กิโลกรัมแล้วนำไปผลิตแกรนูลสำหรับการทดลองในสัตว์ต่อไป

สถิติการเปิดชม : 1,018 ครั้ง
ชุดโครงการ : การทดสอบสมุนไพรในสัตว์ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 88 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400