โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430007
ชื่อโครงการ : ศึกษาวิธีการออกแบบและเสริมกำลังอาคารในประเทศไทยเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
  A Study on Seismic Design and Retrofit of Buildings in Thailand
หัวหน้าโครงการ : เป็นหนึ่ง วานิชชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
หัวหน้าโครงการ
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ บุญญภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมร พิมานมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติภูมิ รอดสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1 การออกแบบอาคารก่อสร้างใหม่

1. ออกแบบอาคารที่เป็นตัวแทนของอาคารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศและมีความสำคัญต่อสาธารณะ ให้เหมาะสมสำหรับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับรุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก โดยใช้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ และจัดทำแบบรายละเอียด และตัวอย่างแนวทางในการคำนวณออกแบบเพื่อให้วิศวกรในภาคปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้ พร้อมประมาณราคาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบโครงสร้างที่เหมาะสม

2. ทดสอบ องค์อาคาร และ/หรือ ส่วนโครงอาคารในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าองค์อาคารและ/หรือส่วนโครงอาคารที่สำคัญเหล่านี้มีพฤติกรรมภายใต้แรงแผ่นดินไหวเป็นไปตามที่ถูกออกแบบไว้

2 การเสริมกำลังอาคาร

1. ออกแบบเสริมกำลังอาคารที่มีอยู่ โดยใช้ตัวอย่างอาคารที่เป็นตัวแทนที่ดีของอาคารมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศและมีความสำคัญต่อสาธารณะ ให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับความรุนแรงต่างๆ (รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก) โดยพิจารณาวิธีการเสริมกำลังหลายรูปแบบ และคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับการเสริมกำลังอาคารแบบต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะทั้งก่อนและหลังการเสริมกำลัง จัดทำแบบรายละเอียดการเสริมกำลัง และแนวทางในการคำนวณออกแบบเพื่อให้วิศวกรในภาคปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้ พร้อมประมาณราคาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจใช้งานการเสริมกำลังรูปแบบต่างๆ

2. ทำการทดสอบ องค์อาคาร และ/หรือ ส่วนโครงอาคารที่ได้รับการเสริมกำลังในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันพฤติกรรมของอาคารหลังการเสริมกำลัง และ เพื่อศึกษาหาวิธีการเสริมกำลังรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 781 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 202 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th