โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430011
ชื่อโครงการ : ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา
  Climate Variability and Change in Southern Thailand Affecting Rubber Production
หัวหน้าโครงการ : สายัณห์ สดุดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สายัณห์ สดุดี
หัวหน้าโครงการ
อัศมน ลิ่มสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิชัย แพงแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของตัวแปรทางภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อยางพาราในภาคใต้ ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา รวมทั้งความเชื่อมโยงกับระบบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ

2) เพื่อศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของยางพารา ผลผลิตและคุณภาพของยางพาราภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในรอบปี

3) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของผลกระทบและความเสียหาย อันเนื่องมาจากความแปรปรวนภูมิอากาศและสภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศในรูปของวาตภัยและอุทกภัยในภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 2,083 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 528 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th