รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430012
ชื่อโครงการ : การบูรณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
  Integration of Hydro-Meteological Data of Chi-Mun River Basin to Set Up a Dicision Support System for Flood and Landslide Managements
หัวหน้าโครงการ : จิระวัฒน์ กณะสุต
ทีมวิจัย :
จิระวัฒน์ กณะสุต
หัวหน้าโครงการ
เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชรี วีรคเชนทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณดี ไทยสยาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิชัย พรพรหมินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มงคล รักษาพัชรวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อรวบรวมระบบสื่อสารโทรคมนาคมข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และระบบสารสนเทศสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่ม

(2) เพื่อจัดทำแบบจำลองอุตุนิยมวิทยาสำหรับการติดตามและคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า

(3) เพื่อจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการพยากรณ์เหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มที่มีประสิทธิภาพแม่นยำ

(4) เพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการเตรียมมาตรการรองรับ และแจ้งเตือนสู่สาธารณชนที่มีความถูกต้องและทันต่อสถานการณ์

สถิติการเปิดชม : 481 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 59 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400