รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430022
ชื่อโครงการ : แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย
  The Design of Model for Forestry Bond in Thailand
หัวหน้าโครงการ : อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าโครงการ
ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิศสม มีถม
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบ และขั้นตอนในการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมการออกพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทย

3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะรูปแบบ และแนวทางการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 1,389 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 345 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400