โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430023
ชื่อโครงการ : ความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ
  Willingness to Pay for Forest Area of the Bangkok Dwellers
หัวหน้าโครงการ : นิรมล สุธรรมกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิรมล สุธรรมกิจ
หัวหน้าโครงการ
ปิยะวงศ์ ปัจจะเทวคุปต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประชา คุณธรรมดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความเต็มใจจ่าย (willingness to pay) เพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นความสมัครใจของชาวกรุงเทพฯ โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดค่าความเต็มใจจ่าย

2. เพื่อศึกษาต้นทุนการดูแลรักษาป่าหรือการปลูกป่า ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการปลูก (เงินลงทุน) และ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ดูแลป่า ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบกับค่าความเต็มใจจ่ายฯของชาวกรุงเทพฯ

สถิติการเปิดชม : 1,273 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 184 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th