รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430023
ชื่อโครงการ : ความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ
  Willingness to Pay for Forest Area of the Bangkok Dwellers
หัวหน้าโครงการ : นิรมล สุธรรมกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิรมล สุธรรมกิจ
หัวหน้าโครงการ
ปิยะวงศ์ ปัจจะเทวคุปต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประชา คุณธรรมดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความเต็มใจจ่าย (willingness to pay) เพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นความสมัครใจของชาวกรุงเทพฯ โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดค่าความเต็มใจจ่าย

2. เพื่อศึกษาต้นทุนการดูแลรักษาป่าหรือการปลูกป่า ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการปลูก (เงินลงทุน) และ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ดูแลป่า ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบกับค่าความเต็มใจจ่ายฯของชาวกรุงเทพฯ

สถิติการเปิดชม : 2,130 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 202 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400