โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430024
ชื่อโครงการ : การปรับตัวของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  Adaptation of Paddy Farmer in Kula Ronghai to Climate Change
หัวหน้าโครงการ : วิเชียร เกิดสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิเชียร เกิดสุข
หัวหน้าโครงการ
พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤตภาส วิชาโคตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบทของทรัพยากรน้ำต่อความเป็นอยู่ การดำรงชีพ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มชุมชนในลุ่มน้ำเสียวในปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาภาวะล่อแหลมเปราะบางในวิถีการดำรงชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้อันเนื่องจากความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงขับดันของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต และแนวทางในการรับมือหรือปรับตัวต่อความเสี่ยงเหล่านั้น

3. เพื่อศึกษาผลสืบเนื่องของกลยุทธ์การปรับตัวต่อภาวะเสี่ยงของแต่ละชุมชนที่มีผลต่อชุมชนอื่น และจัดทำข้อเสนอแนะการวางแผนการปรับตัวต่อผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบองค์รวมในบริบทของกลุ่มชุมชน

สถิติการเปิดชม : 1,437 ครั้ง
ชุดโครงการ : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 320 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th