รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430026
ชื่อโครงการ : ความเปราะบาง การสื่อสารความเสี่ยง และการปรับตัว ของเกษตรกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  Vulnerability, Risk Communication and Adaptation of Agriculture in Water Management on Climate Change in Bangnampriao District, Chachernsao Province
หัวหน้าโครงการ : จารุวรรณ เกษมทรัพย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จารุวรรณ เกษมทรัพย์
หัวหน้าโครงการ
ศศิพรรณ บิลมาโนช
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณี พนิชการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัศมน ลิ่มสกุล
ที่ปรึกษา
พูนพิภพ เกษมทรัพย์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ดัชนีปัจจัยเปิดรับผลกระทบ (Exposure) ความอ่อนไหว (Sensitivity) และ มาตรการรับมือ (Coping Capacity) ของความเปราะบางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม

2. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความตระหนัก ให้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของเกษตรกร จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ สังคม ในปัจจุบันและอนาคต ในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อลดความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เศรษฐกิจ และสังคม

สถิติการเปิดชม : 1,406 ครั้ง
ชุดโครงการ : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 345 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400