รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5440009
ชื่อโครงการ : การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมแบบปรับตามสถานการณ์ : กรณีศึกษาคาบสมุทรสทิงพระ จ. สงขลา
  Adaptive Participatory Approach to Integrated Water Resources Management: Case Study of Sathingphra Peninsula, Songkhla Province
หัวหน้าโครงการ : เบญจวรรณ ธีระกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เบญจวรรณ ธีระกุล
หัวหน้าโครงการ
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ถวัลย์ชัย พานชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาตัวแบบแผนการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการสำหรับคาบสมุทรสทิงพระที่ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและความต้องการของภาคส่วนต่างๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน
สถิติการเปิดชม : 3,212 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (25 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 585 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400