รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5440015
ชื่อโครงการ : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับประชาชนในด้านการจราจร
 
หัวหน้าโครงการ : นิสิต พันธมิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิสิต พันธมิตร
หัวหน้าโครงการ
ศักดิภัท เชาวน์ลักษณ์สกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิระ บุรีคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุ เนินหาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริหารงานจราจรในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมด้านงานการจราจรและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการควบคุมอุบัติเหตุจราจร ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมด้านงานการจราจรและสามารถตอบสนองต่อความเข้าใจและทัศนติอันดีของผู้รับบริการ

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการดำเนินคดีด้านการจราจร ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมด้านงานการจราจรและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ

4. เพื่อศึกษาการบูรณาการปัจจัยด้านการบริหารงานจราจร ปัจจัยด้านการควบคุมอุบัติเหตุจราจร และ ปัจจัยด้านการดำเนินคดีด้านการจราจร ในการกำหนดแนวทางการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมด้านงานการจราจรของตำรวจเพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชน

สถิติการเปิดชม : 1,981 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 359 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400