รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5440037
ชื่อโครงการ : การสร้างมาตรฐานความคุ้มค่าเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 2: การจัดทำคู่มือเพื่อกำหนดมาตรฐานความคุ้มค่าเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
หัวหน้าโครงการ : เอกลักษณ์ สุวรรณการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เอกลักษณ์ สุวรรณการ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับกำหนดมาตรฐานความคุ้มค่าเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อจัดทำคู่มือประกอบการนำมาตรฐานความคุ้มค่าเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และผู้ตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องในการนำคู่มือไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

สถิติการเปิดชม : 1,099 ครั้ง
ชุดโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียง (22 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 146 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400