รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5440038
ชื่อโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการผลกระทบปัญหาเขื่อนปากมูล
 
หัวหน้าโครงการ : วสุ อมฤตสุทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วสุ อมฤตสุทธิ์
หัวหน้าโครงการ
ปราณีต งามเสน่ห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวุฒิ กรุดพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจริต ภูภักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทศพร สาธรวิศิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการปัญหาเขื่อนปากมูล เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

2) เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนปากมูล

3) เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลทั้งในด้านมิติของสภาพปัญหาและมิติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 545 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 38 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400