รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5440040
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาลักษณะของชุมชนเข้มแข็งเพื่อการจัดการที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน
 
หัวหน้าโครงการ : กัญญา สุทัศน์
ทีมวิจัย :
กัญญา สุทัศน์
หัวหน้าโครงการ
ศิริพร สัจจานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรืองยศ ทองโศภิณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่ขอสิทธิในการจัดการที่ดินโดยเข้าร่วมโครงการโฉนดชุมชน รวมทั้งชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว โดยใช้วิธีการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)

2) เพื่อศึกษา กฎ ระเบียบของโฉนดชุมชน รวมทั้งกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ

3) เพื่อนำเอาข้อมูลจาก 1) และ 2) มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม(วิธี SWOT Analysis คือ Strenght, Weakness, Opportunity, Treat) ของชุมชน

4) เพื่อเสนอแนะการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืนจากองค์ประกอบที่วิเคราะห์ข้างต้น

สถิติการเปิดชม : 1,813 ครั้ง
ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน (58 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 484 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400