รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5490004
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ พื้นที่ภาคตะวันตก
 
หัวหน้าโครงการ : กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
หัวหน้าโครงการ
โอภาส ปัญญา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

2. สร้างเสริมศักยภาพให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. สนับสนุนการบูรณาการการวิจัยเข้าสู่หน่วยงานนโยบายและปฏิบัติในระดับท้องถิ่น จังหวัดและภูมิภาค

4. สนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม ให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ให้มีคุณค่าและการยอมรับต่อสังคมทั่วไป

สถิติการเปิดชม : 1,978 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 108 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400