รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510003
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ไร้พรมแดน : การจัดการทรัพยากรสองริมฝั่งโขงของชาวเชียงแสน-เชียงของ และต้นผึ้ง-ห้วยทราย
 
หัวหน้าโครงการ : ชัยพงษ์ สำเนียง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัยพงษ์ สำเนียง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 พ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจฐานทรัพยากรที่สำคัญริมฝั่งแม่น้ำโขงและการเปลี่ยนแปลงของฐานทรัพยากรดังกล่าวในระยะ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการปรับตัวต่อรองของคนริมฝั่งโขง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและผลที่ได้รับ 3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรริมฝั่งโขงที่มีผลทำให้สังคมวัฒนธรรมของคนริมฝั่งโขงเปลี่ยนแปลง 4. เพื่อศึกษากระบวนการที่คนริมฝั่งโขงใช้ประวัติศาสตร์ ความทรงจำ และวัฒนธรรมของคนริมฝั่งโขงมาเป็นยุทธศาสตร์ในการปรับตัว
สถิติการเปิดชม : 1,404 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 225 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400