รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510007
ชื่อโครงการ : นโยบายการคุ้มครองสุขภาพแรงงานของภูมิภาคอาเซียน
  Health Protection Policy for Workers in ASEAN Community
หัวหน้าโครงการ : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ทีมวิจัย :
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ม.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายการคุ้มครองสุขภาพแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย

2. เพื่อศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย

3. เพื่อศึกษาถึงการดำเนินการภายใต้กฎหมายการคุ้มครองสุขภาพแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย

4. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเชิงลึกและสรุปจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

สถิติการเปิดชม : 2,556 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 514 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400