โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510008
ชื่อโครงการ : ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติลาว กัมพูชา และพม่า ต่อภาระงานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : อรทัย ศรีทองธรรม
ทีมวิจัย :
อรทัย ศรีทองธรรม
หัวหน้าโครงการ
วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่ออธิบายภาระทางการเงินและภาระงานต่อการให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติหรือ

ผู้รับบริการที่ไม่มีสัญชาติไทย ในโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศลาว พม่า และกัมพูชา

2. เพื่ออธิบายปัญหาอุปสรรคที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการมารับบริการของกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติหรือผู้รับบริการที่ไม่มีสัญชาติไทย ในโรงพยาบาล เช่น ปัญหาการจัดการด้านการเงินของโรงพยาบาลในการจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าจ้างเงินเดือนแก่บุคลากรในโรงพยาบาล งบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลเชิงโครงสร้าง พัฒนาคุณภาพบริการ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงพยาล และหาแนวทางการจัดการปัญหาของโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ ที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศลาว พม่า และกัมพูชา

3. เพื่ออธิบายแนวโน้มปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาการให้บริการสุขภาพแก่ แรงงานข้ามชาติหรือผู้รับบริการที่ไม่มีสัญชาติไทย ทั้งในกลุ่มลักลอบเข้าเมืองเพื่อมาใช้แรงงานและเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ หากมีการรวมเป็นภูมิภาคเดียวกันของอาเซียน ในปี 2015

สถิติการเปิดชม : 2,753 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 955 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th