รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520036
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพื่อเป็นอาชีพที่มั่นคงของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านน้ำตกแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : ดวงดี ไฝนันตา
ทีมวิจัย :
ดวงดี ไฝนันตา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบ (model) การสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อเพิ่มรายได้เสริมอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร

2. เพื่อให้เป็นฟาร์มต้นแบบสำหรับสมาชิกในเครือข่าย/ในโครงการ เกษตรกรในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง

3. จำนวนเริ่มต้นที่ 10 ครัวเรือน และจะสามารถขยายผลต่อไปได้มากกว่า 200 ครัวเรือนในอนาคต

4. เลี้ยงไก่ครอบครัวละ 500-1000 ตัวสามารถสร้างรายได้เดือนละ 2500-5000 บาท

5. ส่งเสริมการขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

สถิติการเปิดชม : 909 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 119 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400