โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520056
ชื่อโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์ชีท่าพระ เชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองอาชัพเกษตรกรและผู้บริโภค
  Economic Development of Native Chicken (Chee-Tha Pra) to Response for Career of farmers and Consumers
หัวหน้าโครงการ : ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์
ทีมวิจัย :
ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์
หัวหน้าโครงการ
อำนวย เลี้ยวธารากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัชวาล ประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเทพ เหลาทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ รัตนชวานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพผู้เลี้ยงไก่ชีท่าพระ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

2. เพื่อเข้าใจทัศนคติของผู้บริโภคไก่

3. เพื่อสร้างการรับรู้ไก่ชีท่าพระในกลุ่มประชาชน

สถิติการเปิดชม : 1,960 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 455 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th