โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520058
ชื่อโครงการ : มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: ผัก
  Research on Agricultural Commodities and Food Standard for Driving Implementation Strategy along Supply Chain: Fresh Vegetable
หัวหน้าโครงการ : ชวนพิศ อรุณรังสิกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
หัวหน้าโครงการ
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ ทั้งที่เป็นมาตรฐานบังคับ มาตรฐานสมัครใจ รวมถึงมาตรฐานของคู่ค้า ของสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะผัก เช่น กะหล่ำปลี คะน้า ถั่วฝักยาว และการปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต

2. เพื่อให้ได้ข้อสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน ปัญหาอุปสรรค ช่องว่าง ของการปฏิบัติตามมาตรฐาน

3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานตลอดห่วงโซ่และการนำไปสู่การปฏิบัติสถิติการเปิดชม : 1,270 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 295 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th