โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520059
ชื่อโครงการ : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: สุกร
  Agricultural Commodities and Food Standard for Driving Implementation Strategy along Supply Chain: swine production
หัวหน้าโครงการ : วนิดา สืบสายพรหม
ทีมวิจัย :
วนิดา สืบสายพรหม
หัวหน้าโครงการ
ประหยัด ทิราวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอมอร อังสุรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพี ดอกไม้เทศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 3.1 กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ ทั้งที่เป็นมาตรฐานบังคับ มาตรฐานสมัครใจ รวมถึงมาตรฐานของคู่ค้าในระบบการผลิตสุกรทุกระดับของประเทศไทย

3.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ในระบบธุรกิจการผลิตสุกรในประเทศไทย

3.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ในระบบธุรกิจการผลิตสุกร ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติงานจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 1,438 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 262 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th