โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520061
ชื่อโครงการ : มาตรฐานสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: โคเนื้อ
  Food standard throughout whole supply chain to support the propulsion of food safety: Beef cattle
หัวหน้าโครงการ : กันยา ตันติวิสุทธิกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กันยา ตันติวิสุทธิกุล
หัวหน้าโครงการ
สุนทรีพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลพร วรจิตตานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อ

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่ของการผลิตโคเนื้อ

3. เพื่อนำเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในแต่ละห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อให้สามารถออกเป็นข้อบังคับตามระเบียบความปลอดภัยอาหาร

สถิติการเปิดชม : 1,108 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 217 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th