โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5530007
ชื่อโครงการ : การลดขนาดแบบจำลองภูมิอากาศโลกเพื่อการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย
  Downscaling of GCMs for the impacts study of climate change on rice production in Thailand
หัวหน้าโครงการ : จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ
ยอด สุขะมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรัญญู วงษ์เสรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
เบญจมาส รสโสภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชิษณุชา บุดดาบุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 มี.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1) ลดขนาดผลลัพธ์จากแบบจำลองภูมิอากาศโลกซึ่งมีหน่วยแยกต่างขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย ด้วยวิธีสถิติแบบฟังก์ชันการถ่ายเท

2) วิเคราะห์ความแตกต่างของผลการลดขนาดแบบจำลองภูมิอากาศโลกด้วยวิธีสถิติ และวิธีพลวัตร

3) วิเคราะห์หาความไม่แน่นอนที่ปรากฎอยู่ในข้อมูลอากาศจากการลดขนาดแบบจำลองภูมิอากาศโลก โดยใช้แบบจำลองกำเนิดข้อมูลอากาศ

4) ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบการผลิตข้าว โดยอาศัยข้อมูลจากการลดขนาดผลลัพธ์จากแบบจำลองภูมิอากาศโลกและแบบจำลองกำเนิดข้อมูลอากาศ

5) พัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ไทยและจีนในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแบบจำลองภูมิอากาศโลกรุ่นใหม่

สถิติการเปิดชม : 1,306 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 418 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th