โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5530009
ชื่อโครงการ : การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลงสูงสุดในระดับลุ่มน้ำของประเทศไทยและจีน
  Projected Changes of Precipitation Extremes in River Basins in Thailand and China
หัวหน้าโครงการ : สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (19 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
อักษรา พฤทธิวิทยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยธิดา เรืองรัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 มี.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนข้อมูลจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก AR4และAR5 และปรับแก้ bias เพื่อการศึกษาปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุด

2. เพื่อศึกษาปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดในลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย

3. เพื่อจัดทำและวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดของไทยจาก AR4 และ AR5

4. เพื่อศึกษาสภาวะน้ำหลากในระดับลุ่มน้ำของประเทศไทยในแม่น้ำที่วิกฤต

5. เพื่อเปรียบเทียบสภาวะน้ำหลากด้วยปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดระหว่างจีนและไทยที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

สถิติการเปิดชม : 2,019 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 271 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th