รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5530018
ชื่อโครงการ : การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
  Study Project on Development of Guarantee and Protection of Community Rights under the Thai Constitution of 2007
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ปรีชาศิลปกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าโครงการ
นัทมน คงเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้นในลักษณะต่างๆ ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ ชุมชนกับเอกชน ชุมชนและประชาชนทั่วไป

2. เพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงในการรับรองสิทธิชุมชนภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ทั้งในส่วนของกฎหมาย คำพิพากษา หน่วยงานราชการและชุมชน ว่าเป็นประโยชน์หรืออุปสรรคต่อการรับรองสิทธิชุมชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

3. ศึกษาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสิทธิชุมชนในแนวทางต่างๆ นอกเหนือจากแนวทางเดิมที่เป็นอยู่เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

สถิติการเปิดชม : 2,055 ครั้ง
ชุดโครงการ : ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 214 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400