โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5530018
ชื่อโครงการ : การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
  Study Project on Development of Guarantee and Protection of Community Rights under the Thai Constitution of 2007
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ปรีชาศิลปกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าโครงการ
นัทมน คงเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้นในลักษณะต่างๆ ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ ชุมชนกับเอกชน ชุมชนและประชาชนทั่วไป

2. เพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงในการรับรองสิทธิชุมชนภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ทั้งในส่วนของกฎหมาย คำพิพากษา หน่วยงานราชการและชุมชน ว่าเป็นประโยชน์หรืออุปสรรคต่อการรับรองสิทธิชุมชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

3. ศึกษาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสิทธิชุมชนในแนวทางต่างๆ นอกเหนือจากแนวทางเดิมที่เป็นอยู่เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

สถิติการเปิดชม : 1,685 ครั้ง
ชุดโครงการ : ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 207 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th