โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550013
ชื่อโครงการ : การบูรณาการทุนทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง
  Integration of social capital of Tourist Locations toward the Development of Cultural and Ecotourism Industries in Lampang Province Integration of social capital of Tourist Locations toward the Development of Cultural and Eco Tourism Industries in Lampang Province Integration of social capital of Tourist Locations toward the Development of Cultural and Eco Tourism Industries in Lampang Province Integration of social capital of Tourist Locations toward the Development of Cultural and Ecotourism Industries in Lampang Province
หัวหน้าโครงการ : บุญฑวรรณ วิงวอน
ทีมวิจัย :
กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
หัวหน้าโครงการย่อย
ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
หัวหน้าโครงการย่อย
บุญฑวรรณ วิงวอน
หัวหน้าโครงการ
อัจราภรณ์ มลิวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจินดา ปานคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐานันดร์ โต๊ะถม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ชัย ศรีมากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. วิเคราะห์บริบทและสภาพทุนทางสังคมด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ จำนวน 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง

2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการองค์กร หน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางในการพัฒนาและยกระดับระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง

3. ทำการทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประเมินผลศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ โดยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในจังหวัดลำปางและหน่วยงานท่องเที่ยวในส่วนกลาง

4. เพื่อติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการและมีการบูรณาการข้อมูลและค้นหาคุณลักษณะเฉพาะ/สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศของจังหวัดลำปางสู่การรับรู้ด้านอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดลำปาง

5. เพื่อเชื่อมโยงสารสนเทศเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศกับจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยาและแพร่ (เส้นทาง R3A)

6. เพื่อสังเคราะห์โครงการวิจัยเรื่องการบูรณาการทุนทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง

สถิติการเปิดชม : 1,244 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 454 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th