โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550017
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
  Development of Human Capital in Tourism Industry for Preparation to ASEAN Community 2015
หัวหน้าโครงการ : สมบัติ กาญจนกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมบัติ กาญจนกิจ
หัวหน้าโครงการ
สุจิตรา สุคนธทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรณุมาศ มาอุ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความต้องการที่แท้จริงทางด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ JBRIC และ AEC

3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการพัฒนาบุคลากรผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

5. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศ JBRIC และ AEC

6. เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ JBRIC และ AEC

สถิติการเปิดชม : 2,927 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,195 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th