โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550064
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
  The Study of logistics and Supply Chain System to Strengthen the Capability of Tourism Industry in Thailand
หัวหน้าโครงการ : แก้วตา โรหิตรัตนะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
หัวหน้าโครงการย่อย
นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์
หัวหน้าโครงการย่อย
แก้วตา โรหิตรัตนะ
หัวหน้าโครงการ
อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปีเตอร์ รักธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิติ รัตนปรีชาเวช
นักวิจัยร่วมโครงการ
พาวิณี ศุนาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรรศนะ บุญอยู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและสร้างความเข้าใจในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย (Tourism Supply Chain) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2. สามารถระบุปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยได้

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

4. เพื่อนำเสนอแนวทางและนโยบายในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยและรองรับกับการที่ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

สถิติการเปิดชม : 2,587 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,939 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th