โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550065
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้
  The Study of Potential and Value of Tourism Products in Southern Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
ทีมวิจัย :
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
หัวหน้าโครงการย่อย
รุ่งรวี จิตภักดี
หัวหน้าโครงการย่อย
ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
หัวหน้าโครงการ
วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมใจ หนูผึ้ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปวีณา กายพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมลวัณย์ โมราศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สำราญ ฉันสำราญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดรรชนี เอมพันธุ์
ที่ปรึกษา
ภัทรวรรณ แท่นทอง
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาศักยภาพผลิตภัณฑ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว ตลอดจนองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

2. เพื่อศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางการท่องเที่ยวเดิมและใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการกระจายรายได้จากเส้นทางการท่องเที่ยว

3. เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้และมีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4. เพื่อกำหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้เพื่อการสร้างรายได้

สถิติการเปิดชม : 2,010 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,506 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th