โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550088
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ผ่านการจัดการชุมชนโดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและการตลาด ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  New Tourism Area Development Through Community Management in Environmental Conservation for Community Entrepreneur Development and Marketing Follows Her Majesty Task in Tepsadej District, Doisaked, Chiangmai
หัวหน้าโครงการ : ภูษณิศา เตชเถกิง
ทีมวิจัย :
ดลกร ขวัญคำ
หัวหน้าโครงการย่อย
สินธุ์ สโรบล
หัวหน้าโครงการย่อย
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
หัวหน้าโครงการย่อย
ภูษณิศา เตชเถกิง
หัวหน้าโครงการ
ณิชาภา วงษ์สมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วชิราภรณ์ บุญประดับ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงพร อ่อนหวาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรายุ หาญตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาและประเมินทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา

2.เพื่อวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้แนวคิดช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ

3.ศึกษาความสามารถของชาวบ้านในการจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

4.เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยวิธีการจัดการชุมชนเพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริ

5.ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชน ที่มีความสามารถในเชิงการแข่งขันได้

6.ศึกษาการพัฒนาด้านการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน

7.เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแก่ชุมชน โดยวิธีการบริหารการเงินในรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรม

สถิติการเปิดชม : 1,503 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,199 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th