โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550089
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร ในเขตภาคกลาง
  A Study of Potential and Value of Tourism Products for Increasing Income in Chai Nat, Sing Buri, Sa Kaeo, and Samut Sakhon Provinces, in the Central Region of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศิริชัย พงษ์วิชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พัฒน พัฒนรังสรรค์
หัวหน้าโครงการย่อย
อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
หัวหน้าโครงการย่อย
ศิริชัย พงษ์วิชัย
หัวหน้าโครงการ
วัชรายุธ์ โสตถิทัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรีชา ชลวัฒนพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูมิสุข คณานุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพฑูรย์ ฮั่นตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเยือน สายแสงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา โยธาใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และ สมุทรสาคร ในเขตภาคกลาง

2. เพื่อพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และ สมุทรสาคร ในเขตภาคกลาง

3. เพื่อจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการประเมินศักยภาพ (โครงการย่อยที่ 1) การตลาดท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (โครงการย่อยที่ 2) และองค์ความรู้ที่มีอยู่ในจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และ สมุทรสาคร

4. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว และนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และ สมุทรสาคร

5. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการวิจัย ด้านการท่องเที่ยว แบบสหวิทยาการของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร ในเขตภาคกลาง

สถิติการเปิดชม : 2,049 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,003 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th