โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550091
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์ ในเขต 4 จังหวัดภาคตะวันตก
  The Development of Health Tourism & Eco Tourism in 4 Western Province
หัวหน้าโครงการ : รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
ทีมวิจัย :
อำนาจ เจรีรัตน์
หัวหน้าโครงการย่อย
รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
หัวหน้าโครงการ
สุชาดา เสาเวียง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกิจ ศิริพิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเมธ รุจิกาญจน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขต 4 จังหวัดภาคตะวันตกอย่างยั่งยืนรองรับโครงการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกของประเทศ จากการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นไปในแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3. เพื่อส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม การสร้างรายได้ของชุมชน องค์กรต่างๆ ในการร่วมบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 2,782 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,225 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th