โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550092
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่านในเขตภาคเหนือ
  The study of the Potential and Value on Tourism
หัวหน้าโครงการ : ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
ทีมวิจัย :
วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์
หัวหน้าโครงการย่อย
ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
หัวหน้าโครงการ
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
นักวิจัยร่วมโครงการ
วศิน ปัญญาวุธตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนรักษ์ เมฆขยาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1.ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา เกษตร ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และทรัพยากรท่องเที่ยว

2. ศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยว ได้แก่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน

3. ศึกษาอุปทานความต้องการของทั้งฝ่ายลูกค้า ฝ่ายผู้ประกอบการ และฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือในการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานต่างๆ

4. กำหนดภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบเส้นทางและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

แบบมีส่วนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการตลาดของการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สถิติการเปิดชม : 1,305 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 803 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th