โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550093
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพ เส้นทางและมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  The Study Potential and Value Added in Social and Cultural Tourism Route of the Province Cluster: Sakonakorn, Nakornpanom and Mukdahan toward Asean Economic and Community
หัวหน้าโครงการ : สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ทีมวิจัย :
ประจวบ จันทร์หมื่น
หัวหน้าโครงการย่อย
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
หัวหน้าโครงการ
สุริยา คำหว่าน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุทธศักดิ์ ฮมแสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิภาวดี ทะไกรราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนินทร์ วะสีนนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นนทิยา อิทธิชินบัญชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่ม จังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร

2. เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เกิดจากความทรงจำร่วมในแหล่งท่องเที่ยวทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่ม จังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร ที่เชื่อมโยงมิตรประเทศสปป.ลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามเส้นทาง R8 R 9 และ R 12 ใหม่ ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมต่อการรับรู้ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและชุมชนในกลุ่ม จังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร

3. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร ที่เชื่อมโยงมิตรประเทศสปป.ลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต่อภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ผู้ประกอบการและภาคประชาชนสถิติการเปิดชม : 2,186 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,267 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th