โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550094
ชื่อโครงการ : ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
  Potential of Tourism Sector of the Central Northeastern Region as Hub to ASEAN Comm
หัวหน้าโครงการ : สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
ทีมวิจัย :
ชัชจริยา ใบลี
หัวหน้าโครงการย่อย
สุภาพร วีระปรียากูร
หัวหน้าโครงการย่อย
วิรงรอง มงคลธรรม
หัวหน้าโครงการย่อย
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
หัวหน้าโครงการ
เข็มชาติ สมใจวงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อธิป อุทัยวัฒนานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัญญา อภิปาลกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชีวิน เปสตันยี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทราภรณ์ ไพศูนย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉพรรณ บุญเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารีรัตน์ ดาวงษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
บงกช เจนชัยภูมิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประกอบ ผลงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัญชา นาคทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นพดล ตั้งสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กษม อมันตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชิดชัย สายเชื้อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิสิฐ คลังกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาญชัย รอดเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความพร้อมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิทยาการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน

2. เพื่อประเมินศักยภาพของแต่ละภาคส่วนที่เป็นองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามกรอบประเด็นของ ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 - 2015

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสถิติการเปิดชม : 2,560 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15,771 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th