โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550095
ชื่อโครงการ : ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย : การสร้างเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของภูมิภาค
  Impact of AEC Integration 2015 : A Medium-Long Term Market Demand Forecast and Implications for Strategic Development of Thai Tourism Industry
หัวหน้าโครงการ : กิตติ ลิ่มสกุล
ทีมวิจัย :
วิชชุ ภาวะสุทธิรักษ์
หัวหน้าโครงการย่อย
กิตติ ลิ่มสกุล
หัวหน้าโครงการ
ภาสกร ยุรวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นริศรา แก้วพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปกรณ์ อาภาพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรนุท ธนารัตน์สุทธิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวลิต เนื่องดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรพิน วรโสพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมภพ ทั่งศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูริวัจน์ เดชอุ่ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. การศึกษาต้องการวิเคราะห์ สถานะภาพและแนวโน้ม (Current State and Trend) ของโครงสร้าง (Industrial Structure) พฤติกรรม (Conduct) และ ผลของการประกอบการ (Performance) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ว่ามีความสามารถในการรองรับผลกระทบ (Impact Analysis) จากการเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากน้อยเพียงใด เพื่อกำหนด ภัยคุกคาม และ โอกาสที่เปิดต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

2. การศึกษาทำการวิเคราะห์ ต้นทุน-ผลได้ (Cost-Benefit Analysis) จากการลงทุนที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน (Flagship Investment Projects) ในการปรับตัว (Adaptation) จากผลกระทบจากภัยคุกคามและแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในภาพรวมของอุตสาหกรรม (Cross Cutting Investment Issues) และการลงทุนสำหรับพื้นที่การท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคสถิติการเปิดชม : 1,664 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 961 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th