โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550096
ชื่อโครงการ : ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
  Strategic of Gastronomic Tourism
หัวหน้าโครงการ : นริศา คำแก่น : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กนกกานต์ วีระกุล
หัวหน้าโครงการย่อย
เบญจพร ดามาพงศ์
หัวหน้าโครงการย่อย
นริศา คำแก่น
หัวหน้าโครงการ
จิรานุช โสภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วริษฐา แก่นสานสันติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศัชชญาส์ ดวงจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมิตา มอร์เตโร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วินท์นิศา ศิรศิริรัศม์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรรณี สวนเพลง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จารินี ศานติจรรยาพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขุม เฉลยทรัพย์
ที่ปรึกษา
ศิโรจน์ ผลพันธิน
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารสำหรับพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

2. จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร สำหรับพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยสามารถเรียกดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)

4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร

สถิติการเปิดชม : 2,855 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,858 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th