โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550106
ชื่อโครงการ : การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556-2559
  Monitoring and Evaluating Tourism and Service Industry Research Projects, of 2012 Fiscal Year for Proposing Research Strategy of the Year 2013-2016
หัวหน้าโครงการ : ดลพร บุญพารอด
ทีมวิจัย :
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หัวหน้าโครงการย่อย
ธวิช สุดสาคร
หัวหน้าโครงการย่อย
ดลพร บุญพารอด
หัวหน้าโครงการ
หฤษฎี ภัทรดิลก
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา จิตตลดากร
ที่ปรึกษา
ราณี อิสิชัยกุล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : - เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ประจำปี พ.ศ.2555

- เพื่อประเมินผลโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ประจำปี พ.ศ.2555

- เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

- เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ประจำปี พ.ศ.2555

- เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2556

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ.2556 - 2560สถิติการเปิดชม : 786 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 398 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th