รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5610011
ชื่อโครงการ : The Institutional Arrangements for International Humanitarian Assistance Operations (Provision, Reception and Distribution) : The Comparative Study of Japan and Thailand
 
หัวหน้าโครงการ : วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
ทีมวิจัย :
วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. To understand the relations and interactions among various actors and stakeholders, particularly the states-IOs-INGOs, in the process of international humanitarian assistance provision, reception and distribution during emergency and recovery situations. 2. To draw the lesson-learned from both Japanese and Thailand's experiences of institutional arrangements regarding the provision, reception and distribution of international humanitarian assistance. 3. To reconsider and redesign the existing structures, mechanisms and institutional arrangements at the country level (Japan and Thailand) and regional level (ASEAN).
สถิติการเปิดชม : 758 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400