โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5610026
ชื่อโครงการ : the other Chinese within: เรื่องเล่าของคนจีนในชุมชนมลายูปาตานี
  The other Chinese within: The story of Chinese in the Malay community in southernmost of Thailand.
หัวหน้าโครงการ : สะรอนี ดือเระ
ทีมวิจัย :
สะรอนี ดือเระ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 มิ.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ “เรื่องเล่า” ของคนจีนในบริบทของสังคมวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ เพื่อความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนละคนมลายูในชุมชนมุสลิมเพื่อจะสามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อการตระหนักรู้ร่วมกัน

สถิติการเปิดชม : 1,987 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 373 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th