โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5610042
ชื่อโครงการ : ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  Later Life in the City: Personal Life and in the Public Space of Aging Chinese-Thai and Musalim people who live in Hat Yai, Songkhla Province
หัวหน้าโครงการ : สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
ทีมวิจัย :
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเมืองหาดใหญ่ผ่านความทรงจำของผู้สูงอายุจีนและมุสลิม

2. การให้นิยามหรือความคิดต่อเรื่อง “ความแก่” และ “กระบวนการเข้าสู่ความแก่” ของผู้สูงอายุจีนและมุสลิม ทั้งชายและหญิง โดยศึกษาจากการใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่สาธารณะภายใต้บริบทเมืองหาดใหญ่

3. การให้ความหมาย กำหนดท่าทีและคาดหวังต่อผู้สูงอายุชายและหญิงอย่างไร รวมทั้งความคาดหวังของคนในครอบครัวและการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมความเป็นจีนและมลายูมุสลิม

สถิติการเปิดชม : 2,423 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 360 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th