โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640027
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการก่อหนี้และสถานะหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับการบริหารความเสี่ยง
 
หัวหน้าโครงการ : ฐิติเทพ สิทธิยศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐิติเทพ สิทธิยศ
หัวหน้าโครงการ
สุธาวรรณ วรรณสุกใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปวีณา สำเร็จ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการก่อหนี้ของ อปท. ในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ กระบวนการพิจารณาอนุมัติให้ อปท. ก่อหนี้ วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ รวมถึงการพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากหนี้ที่ อปท. ก่อ เป็นต้น

2) เพื่อศึกษาขนาดของหนี้คงค้างของ อปท. สภาพปัญหาและข้อจำกัดของข้อมูลหนี้ของ อปท. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากขนาดของหนี้คงค้างที่ อปท. ก่อ และจากสภาพปัญหาและข้อจำกัดของข้อมูลหนี้ของ อปท.

3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการก่อหนี้ของ อปท. รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการก่อหนี้ วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ ขั้นตอนในการก่อหนี้จนกระทั่งได้รับการอนุมัติ ตลอดจนแผนการชำระหนี้ของ อปท. โดยวิธีการสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของ อปท.

4) เพื่อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางและ/หรือมาตรการจูงใจที่ไม่ใช่กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูลหนี้ของ อปท. และ/หรือ อปท. เอง ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลหนี้และการรายงานข้อมูล การก่อหนี้และสถานะหนี้ของ อปท. ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

สถิติการเปิดชม : 1,322 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 334 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th