รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640030
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้
 
หัวหน้าโครงการ : วลัยพร ชิณศรี
ทีมวิจัย :
วลัยพร ชิณศรี
หัวหน้าโครงการ
ไททัศน์ มาลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลลักษณ์ เรืองสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

สถิติการเปิดชม : 1,623 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (63 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 671 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400