รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640044
ชื่อโครงการ : กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของภาคประชาชนต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
 
หัวหน้าโครงการ : พิทยา พานทอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิทยา พานทอง
หัวหน้าโครงการ
ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อค้นหาวิธีการและเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ซึ่งเป็นกรณีศึกษา

2.เพื่อวิเคราะห์หาสัมฤทธิ์ผลของการนำวิธีการและเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับมาปรับใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.วิเคราะห์หาแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับของภาคประชาชนต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 1,522 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (63 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 366 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400