รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0012
ชื่อโครงการ : ความเปลี่ยนแปลง “ชนบท”ในสังคมไทย : บนความเคลื่อนไหวสู่ประชาธิปไตย
  Changes in Thai “Rural” Society : Democracy on the move
หัวหน้าโครงการ : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนทุกมิติของ “ชนบท” ในภูมิภาคต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมชนบท และส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและโครงสร้างอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนกลุ่มต่างๆ ในชนบท ทำให้คนชนบทเหล่านี้เคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายลักษณะที่ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า

2.เพื่อให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการการสร้าง “สังคมประชาธิปไตย” ในระดับรากหญ้าที่มีความสัมพันธ์กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ รวมทั้งช่วยให้เข้าใจในภาพรวมของความก้าวหน้าของประชาธิปไตยในสังคมไทยว่ามีปัญหาอย่างไร ทั้งในระดับโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมการเมืองไทยให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยคนในสังคมประชาธิปไตยมีสำนึกในความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ และมีความรู้และจินตนาการที่สามารถเชื่อมต่อ “ผลประโยชน์” ส่วนตนเข้ากับ “ชุมชน” ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น ไปจนถึงระดับชาติ

สถิติการเปิดชม : 2,682 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 466 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400