รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0015
ชื่อโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : บุญเชิด หนูอิ่ม
ทีมวิจัย :
บุญเชิด หนูอิ่ม
หัวหน้าโครงการ
ธนิต โตอดิแพทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยณรงค์ เครือนวน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณพฤนท์ ธารธนคุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชนบท ภายใต้เงื่อนไขประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติ ชุมชน และท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษารูปแบบจิตสำนึก อุดมการณ์ และปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อันเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชนบท

3. เพื่อศึกษาการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของคนชนบทในรูปแบบใหม่

4. เพื่อศึกษาถึงระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจของชุมชนกับสังคมภายนอก ผ่านปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน

สถิติการเปิดชม : 1,247 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบท (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 225 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400