รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56H0006
ชื่อโครงการ : ประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน
  An Assessment of the Effectiveness of Independent Anti – Corruption Organization established by the Constitution of the Royal Kingdom of Thailand
หัวหน้าโครงการ : เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
หัวหน้าโครงการ
วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 5 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : การศึกษานี้มีเป้าประสงค์ที่จะประเมินผลการดำเนินการขององค์กรเหล่านี้ในช่วง 5 ปี

ที่ผ่านมาว่า เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างขององค์กรเพื่อแก้ปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองแล้ว องค์กรเหล่านี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเพราะเหตุใด โดยเน้นมิติของการเป็นอิสระจากการเมืองทั้งในเชิงของอำนาจและทางการเงิน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการจัดตั้งองค์กรเหล่านี้ขึ้นมา

และ 2.5 จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้องค์กรเหล่านี้มีความเป็น “อิสระ” จากการเมืองในทางปฏิบัติ และในขณะเดียวกันมีความรับผิดชอบต่อผลงาน
สถิติการเปิดชม : 1,789 ครั้ง
ชุดโครงการ : คอรัปชั่น (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 358 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400