รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56H0008
ชื่อโครงการ : การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : อุดม รัฐอมฤต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อุดม รัฐอมฤต
หัวหน้าโครงการ
ปกป้อง ศรีสนิท
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : (๑) รวบรวม ศึกษา รูปแบบของกระบวนการนำเสนอนโยบายซึ่งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายที่นำเสนอโดยฝ่ายการเมืองของประเทศไทย

(๒) ศึกษารูปแบบการพัฒนาเครื่องมือในทางกฎหมายเพื่อใช้เป็นกรอบในการป้องกันและตรวจสอบการนำเสนอและผลักดันนโยบายซึ่งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสังคม ที่นำเสนอโดยฝ่ายการเมือง และเป็นที่มาของปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายของต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน

(๓) เพื่อศึกษารูปแบบของเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันและตรวจสอบกระบวนการนำเสนอนโยบายซึ่งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายที่นำเสนอโดยฝ่ายการเมืองของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 2,164 ครั้ง
ชุดโครงการ : คอรัปชั่น (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 415 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400